โรคมือเท้าปาก (Hand, foot, and mouth disease) ถือเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งผ่านทางการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มแอนเทอโร (Enterovirus) พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้เป็นไข้ เกิดแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว ในปัจจุบัน มีวัคซีนที่ป้องกันโรคมือเท้าปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) ซึ่งมีประสิทธิภาพดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ในการฉีดนั้นเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มแรกเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากแล้ว สามารถฉีดได้แต่จะต้องหายจากโรคก่อนและต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัวรับประทานยาหรือแพ้ยาและมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

Enterovirus