โรคมือเท้าปาก (Hand, foot, and mouth disease) ถือเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งผ่านทางการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มแอนเทอโร (Enterovirus) พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้เป็นไข้ เกิดแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว ในปัจจุบันมีวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) ซึ่งมีประสิทธิภาพดี #เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ในการฉีดนั้นเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มแรกเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากแล้วสามารถฉีดได้แต่จะต้องหายจากโรคก่อนและต้องเว้นระยะห่างประมาณ1เดือน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือแพ้ยา และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

enterovirus vaccine