ช่องทางการร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการ กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดต่อแก่ผู้มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดย บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ