คลินิกกุมารเวช
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์

คือ ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์ไตเทียม และศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ อีกยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D และเครื่อง EST

มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วย 7 ห้อง เตียงสำหรับผู้ป่วยใน 60 เตียง ซึ่งให้บริการทั้งลูกค้าจาก สปป.ลาว และลูกค้าชาวไทย โดยบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าทั่วไปทั้ง กลุ่มลูกค้าจาก สปป.ลาว และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ และกลุ่มลูกค้าไทย

ด้วยการพัฒนาศักยภาพการรักษา เพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการรักษาและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ให้ทันสมัย โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีการพัฒนาบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง” สนับสนุนด้วยพันธกิจ มุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการทุกเชื้อชาติ ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความประทับใจ ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐานบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักจริยธรรมวิชาชีพ ให้บริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักที่ว่า “การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และมีค่านิยมองค์กรซึ่งเสมือนวัฒนธรรมของเรา คือ พัฒนาคุณภาพบริการ บริหารความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ”

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง”

พันธกิจ

นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล ขั้น 3 (HA) พัฒนาคุณภาพการบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งการทำงานเป็นทีม การบริหารโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี ภายใต้ คุณธรรม จริยธรรม

Core Value

Core Value (ค่านิยมหลัก) ของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล คือ ” MUKINTER “

Manage according to the situation

บริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง

Unity

ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Knowledge

ความรู้ ความสามารถ

Innovation

ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม

Network

สร้างเครือข่ายในการพัฒนางานและการดูแลผู้ป่วย

Team

การทำงานเป็นทีม

Excellence

ความเป็นเลิศทั้งด้านบริการและบริหาร

Respect

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน