emergency-medicine
ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เพราะภาวะฉุกเฉิน…รอไม่ได้ การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น พร้อมช่วยเหลือคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เพราะภาวะฉุกเฉิน…รอไม่ได้ การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น พร้อมช่วยเหลือคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เพราะภาวะฉุกเฉิน…รอไม่ได้ การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น พร้อมช่วยเหลือคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ประจำศูนย์