มะเร็ง ถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของประชากรไทยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากผลกระทบภายในและภายนอกร่างกาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้น ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั้นไม่สามารถระบุชัดเจนได้เพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เพราะแต่ละคนบุคคลมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นและทำให้เกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นมีอยู่หลายปัจจัย อาทิ อายุ / กรรมพันธุ์ / ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน การรับประทานอาหาร เช่น การบริโภคอาหารไขมันสูง ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น การสูบบุหรี่ (มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด) การใช้สารเคมีเป็นประจำ ขาดการออกกำลังกาย
ที่มา : สำนักนโยบาลและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย