รายละเอียดตำแหน่ง

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB (pdf, jpeg, jpg, gif and png)

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า สำหรับให้ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พิจารณาคุณสมบัติ ว่ามีความเหมาะสมกับกับตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯเปิดรับหรือไม่

ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ทาง บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ / ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าฯ ไปยังบุคคล และ / หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกตามตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร โดยข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดข้อมูล ที่ผู้สมัครงานได้กรอกในเวปไซต์ใบสมัครงานของ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ข้อมูลบุคคลอ้างอิง / บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน เป็นต้น

2. รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครได้นำส่งให้กับ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกช่องทางการ สื่อสาร เช่น จดหมาย หรือ อีเมล เป็นต้น

โดยทางบริษัทฯ จะเก็บเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมในครั้งนี้ :
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามตำแหน่งที่ผู้ให้ข้อมูลประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก โดยบริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

> ชื่อ-นามสกุล เพื่อติดต่อกับเรา
> อีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อ
> เบอร์โทร เพื่อใช้สมัครงานกับเรา
> ที่อยู่ เพื่อใช้สมัครงานกับเรา
> ประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา ตามข้อมูลข้างต้น

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล :
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามตำแหน่งที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงความประสงค์ไว้เท่านั้น

บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าตามข้อตกลงดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงเป็นโฆษะทันที