การตรวจสุขภาพในช่วงวัยเด็กก็มีความจำเป็นไม่แพ้ผู้ใหญ่ เพื่อการสร้างพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง เด็กอายุตั้งแต่ 5 – 15 ปี สามารถพบกุมารแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกัน และคัดกรองเบื้องต้น เพื่อทราบภาวะสุขภาพร่างกายของเด็กหากพบภาวะผิดปกติเบื้องต้นหรือโรคที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายจะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย สดใสและแข็งแรง

healthy child