เนื่องจากเด็กเล็กร่างกายยังอ่อนแอ เสี่ยงกับการติดเชื้อโรคได้ง่าย และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก็มีเชื้อโรคหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถติดต่อสู่เด็กเล็ก ๆ ได้ง่าย ซึ่งโรคหลายอย่างมีวัคซีนป้องกัน เพราะฉะนั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ควรได้รับการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นๆ และทำให้เด็กมีความปลอดภัย

baby love vaccine 2