แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องมือที่พร้อมให้บริการ

แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีเครื่องมือชั้นนำที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) ให้บริการ  ได้แก่    

 และมีเครื่องมือรักษาอื่นๆสำหรับการบำบัดรักษา  ได้แก่

 • เครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound therapy)
 • เครื่องรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENs)
 • แผ่นประคบด้วยความเย็น (Cold pack)
 • แผ่นประคบด้วยความร้อน (Hot pack)
 • เครื่องดึงกระดูก (Traction)

นอกจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือบำบัดรักษาแล้ว แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล  ยังใช้วิธีการบำบัดรักษา โดย

 • การรักษาด้วยวิธีการดัด / ดึง / ขยับข้อต่อ (Mobilization) ซึ่งใช้ทักษะและเทคนิคของนักกายภาพบำบัด 
 • การสอนท่าในการออกกำลังกายเพื่อแก้ไขอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล  มีการวางแผนในการรักษาและฟื้นฟูบำบัดโรคหรืออาการ หรือแก้ไขความบกพร่องการทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ โดยนักกายภาพบำบัด และ ทีมสหสาขาวิชาชีพ

การให้บริการ แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยดังนี้

 1. ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระะบบประสาทเช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผู้ป่วยสูงอายุ
 2. ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ หรือโรคกระดูกเสื่อม
 3. ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบซึ่งมักเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด  ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้อง และทรวงอก เป็นต้น ให้การรักษาโดย การเคาะปอด การสั่นปอด การดูดเสมหะ การฝึกหายใจ ฝึกไอ การจัดท่าระบายเสมหะ และการออกกำลังกาย
 4. ในกลุ่มโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย และการฝึกเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง การลุกนั่ง ฝึกยืน เดิน และการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้