แพทย์เฉพาะทาง

Doctor

นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์

Clinic : Family Medicine
ให้คำปรึกษาปัญหา ดูแลรักษาผู้ป่วย ในแบบองค์รวมให้กับท่านและครอบครัว
Doctor

นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์

Clinic : Obstetrics and Gynaecology
ตรวจโรคเฉพาะทางของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Doctor

นพ.นคร บุญแต่ง

Clinic : Urological Surgery
ตรวจรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
Doctor

นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน

Clinic : Emergency Medicine
เพราะการได้รับการดูแลที่ถูกต้องยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น
Doctor

พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต

Clinic : Pediatrics
เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี
Doctor

พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์

Clinic : Pediatrics
เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง และมีพัฒนาการที่ดี
Doctor

พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา

Clinic : Nephrology
บริการรักษาโรคไตด้วยยา เปิดเส้นเลือดฟอกไต รักษาโรคไตด้วยการผ่าตัด พร้อมห้องฟอกที่ได้มาตรฐาน