Content

Content (10)

วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 14:43

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เขียนโดย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

                โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านหรือผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่าน เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “ท่าน”) กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนเข้าใช้บริการ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ www.mukinter.com ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “บริการของเรา”

                นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่เรามิได้เป็นผู้จัดทำ ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือช่องทางดังกล่าว

                นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ หรือการเข้ารับบริการของเรา โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

                เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ (รวมถึงเพื่อป้องกัน ติดตามหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน) และในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้บริการของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการของเรานั้นเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง เพื่อเข้าใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

 • ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค
 • ประวัติข้อมูลการแพ้ยา และประวัติผลข้างเคียงจากยา
 • ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

                เราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลของท่าน การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล หรือข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการและวัตถุประสงค์การใช้บริการดังกล่าวของท่านให้ครอบคลุมที่สุด

                นอกจากนี้ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อแนะนำสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ของเราที่ท่านอาจสนใจ หรือที่เราคิดว่าสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ นั้นเหมาะสมกับท่าน และเราจะนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ต่อท่านโดยผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านได้แจ้งต่อเรา

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านไว้ในระบบของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลได้จัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าว อันเป็นระยะเวลาที่พึงคาดหมายว่าจะใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและติดตามอาการหลังได้รับการรักษา หรืออาจมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวในกรณีที่โรงพยาบาลยังสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของโรงพยาบาลต่อไป

บุคคลใดบ้างที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน และเหตุผลของการเปิดเผยข้อมูล

                เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่สถานพยาบาลอื่น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือเปิดเผยแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลแทนโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลทางด้าน การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเรา โดยเรามีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

                เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่ท่านอนุญาต โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าที่ท่านได้อนุญาตไว้เท่านั้น เช่น บริษัทประกัน เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการเคลมประกัน หรือรับบริการอื่นใดของคู่ค้าของเราที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือบริการเสริมอื่น ๆ โดยจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับด้วย

                เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ

เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

                เราจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในการให้บริการทางการแพทย์บางประเภทภายใต้เว็บไซต์ www.mukinter.com

                นอกจากนี้ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของเราที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์และบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและดีที่สุดจากโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

 • ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูล หรือขอให้เราอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
 • ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านได้
 • ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้อนุญาตไว้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

                ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการระงับหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านนั้น อาจส่งผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางส่วนของบริการ หรืออาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์ หรือการเข้ารับบริการของเรา

ช่องทางการติดต่อ

                ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โดยติดต่อได้ที่

 

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

เบอร์โทรศัพท์ 042-611222

อีเมล์: mukinter@mukinter.com

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

                การเปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นในเบราว์เซอร์ เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บการตั้งค่าที่คุณต้องการได้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นแก่คุณ ข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ และทำหน้าที่ต่างๆ เช่น การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสำหรับคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลเชิงลึกว่าส่วนใด ของเว็บไซต์ที่คุณคิดว่าน่าสนใจ และมีประโยชน์มากที่สุด

นโยบาย Cookie

                ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ mukinter.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ mukinter.com นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร

                Cookies เป็นไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของ Cookies

                เราใช้ Cookies เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ตารางด้านล่างแสดงถึงคุกกี้ต่าง ๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ประเภท

ชื่อ

  เก็บข้อมูลภาษาของเว็บไซต์

  pll_language

  เก็บสถิติผู้เข้าชม โดย Google Analytics

  NID / _ga / _gat / _gid

 

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

                เว็บเบราวเซอร์จะถูกตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเรา

                นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 11:08

ลงทะเบียนนัดตรวจสุขภาพ

เขียนโดย

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr_bIrW3MSwXu8KcF-jJhz3EX0I1ANjkQorqohrikkgqn54w/viewform?embedded=true" width="120" height="840" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">กำลังโหลด…</iframe>

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:51

ร่วมงานกับเรา

เขียนโดย

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 13:40

แนะนำติชมบริการ

เขียนโดย

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:14

ติดต่อเรา

เขียนโดย

 

Map resize for web

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: +66(0) 4261 1222, +66(0) 4261 2431-35
โทรสาร: +66(0) 4261 2440
ฝ่ายบริหาร : mukinter@mukinter.com
การตลาด : marketing@mukinter.com
การเงิน : financial@mukinter.com
เวชระเบียน/ประชาสัมพันธ์ : medrecord@mukinter.com

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 08:25

เกี่ยวกับเรา

เขียนโดย

888

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ คือ ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D และเครื่อง EST (Exercise Stress Test เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายหรือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังเดินบนสายพาน) มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วย 7 ห้อง เตียงสำหรับผู้ป่วยใน 60 เตียง ซึ่งให้บริการทั้งลูกค้าจาก สปป.ลาว และลูกค้าชาวไทย
โดยบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าทั่วไปทั้ง กลุ่มลูกค้าจาก สปป.ลาว และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ และกลุ่มลูกค้าไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพการรักษา เพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการรักษาและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ให้ทันสมัย
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีการพัฒนาบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง” สนับสนุนด้วยพันธกิจ มุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการทุกเชื้อชาติ ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความประทับใจ ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐานบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักจริยธรรมวิชาชีพ ให้บริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักที่ว่า “การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และมีค่านิยมองค์กรซึ่งเสมือนวัฒนธรรมของเรา คือ พัฒนาคุณภาพบริการ บริหารความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ”
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง”

พันธกิจ
        เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์
        มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งการทำงานเป็นทีม บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันจันทร์, 21 มีนาคม 2559 13:53

Careers

เขียนโดย

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ต้องการรับสมัครแพทย์ประจำและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

แพทย์

 • ตำแหน่ง แพทย์อายุรกรรมทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (Full-time)
 • ตำแหน่ง ศัลยแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (Full-time)

    สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สามารถส่ง CV มาที่ mukinter@mukinter.com หรือ hr@mukinter.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักผู้อำนวยการ : โทร 042-611222, โทร 081-8724624 (คุณรักเกียรติ)

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโทด้านบริหารหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • อายุ 40-45 ปี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10-15 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรี สาขา นักเทคนิคการแพทย์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(รังสีเทคนิค)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สวัสดิการ/ค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • สวัสดิการคูปองอาหาร
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน
 • อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ช่องทางการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล วันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.)
2. ส่งเรซูเม่พร้อมแสกนเอกสารส่วนตัว มาที่ E-Mail hr@mukinter.com
3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์ติดต่อ 042-611222 ต่อ 440 โทรศัพท์มือถือ 091-8654012 

วันจันทร์, 07 มีนาคม 2559 11:16

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เขียนโดย

Q : อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีโปรแกรมหรือ แพ็กเกจราคาพิเศษใดบ้าง ?
A : โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งหมด 11 โปรแกรมด้วยกัน ประกอบด้วย
โปรแกรมคัดกรองนิ่ว
โปรแกรม Standard
โปรแกรม Smart Health Men
โปรแกรม Smart Health Women
โปรแกรมพื้นฐานก่อนสมรสชาย
โปรแกรมพื้นฐานก่อนสมรสหญิง
โปรแกรม Healthy Heart
บัตรฝากครรภ์
บัตรวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
Package Baby Love Vaccine |
Package Baby Love Vaccine ||

Q : อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีสิทธิประโยชน์หรือบัตรสมาชิกใดบ้าง ?
A : บัตรส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องค่ายา (ยกเว้นค่า CT-Scan , ค่า DF แพทย์ , ค่ารถพยาบาล , ค่าสลายนิ่ว , ค่าฟอกไต , ค่าเลือด , โปรแกรมตรวจสุขภาพ , แพ็กเกจวัคซีนต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขโรงพยาบาล)

Q : อยากทราบว่าจะนัดแพทย์โดยวิธีใดบ้าง?
A : คุณสามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลข 042-611222 แล้วแจ้งความประสงค์กับพยาบาล หรือพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ดำเนินการนัดหมายแพทย์ เพื่อเข้ามาขอคำปรึกษาหรือรับการตรวจวินิจฉัย รักษาอาการเจ็บป่วย หรือเลื่อนนัดเนื่องจากติดธุระได้

Q : การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล
A : - ผู้ป่วยใหม่ ที่มารับการตรวจครั้งแรก ให้นำบัตรประชาชนมายื่น
- ผู้ป่วยเก่า ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง
- ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

วันพุธ, 20 มกราคม 2559 14:23

History

เขียนโดย

888

          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ คือ ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D และเครื่อง EST (Exercise Stress Test เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายหรือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังเดินบนสายพาน) มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วย 7 ห้อง เตียงสำหรับผู้ป่วยใน 60 เตียง ซึ่งให้บริการทั้งลูกค้าจาก สปป.ลาว และลูกค้าชาวไทย

           โดยบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าทั่วไปทั้ง กลุ่มลูกค้าจาก สปป.ลาว และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ และกลุ่มลูกค้าไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพการรักษา เพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการรักษาและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ให้ทันสมัย

           โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีการพัฒนาบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง” สนับสนุนด้วยพันธกิจ มุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการทุกเชื้อชาติ ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความประทับใจ ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐานบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักจริยธรรมวิชาชีพ ให้บริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักที่ว่า “การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และมีค่านิยมองค์กรซึ่งเสมือนวัฒนธรรมของเรา คือ พัฒนาคุณภาพบริการ บริหารความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ”

          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง”

Free Joomla! template by L.THEME