แพ็กเกจ

ข่าวสารและกิจกรรม

Slide 1
พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

Slide 2
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งการทำงานเป็นทีม บริหารแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

previous arrow
next arrow

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมดูแลสุขภาพของคุณและสมาชิกในครอบครัว เรามีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการทางแพทย์กับคุณและสมาชิกในครอบครัว เราอยากให้คุณรักสุขภาพ อย่างที่เราอยากดูแลคุณ
แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์

แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรม

นพ.นคร บุญแต่ง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวช

พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวช

พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา

แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต

บทความสุขภาพ