Obstetrics and Gynaecology

          doctor karunสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจโรคเฉพาะทางของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ผ่าตัดเนื้องอกชนิดต่างๆ ของมดลูกรังไข่ ตรวจหาภาวะผิดปกติของประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์


 

Read 5890 times