Obstetrics and Gynaecology

          doctor karunสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจโรคเฉพาะทางของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ผ่าตัดเนื้องอกชนิดต่างๆ ของมดลูกรังไข่ ตรวจหาภาวะผิดปกติของประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก   และให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์Read 5135 times