Wednesday, 09 January 2019 11:11

Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2562

Rate this item
(0 votes)
47378762 2127846623932799 2475114250238951424 o

        การให้บริการที่มีคุณภาพ ต้องมาพร้อมกับการพัฒนาในทุกด้านขององค์กร ทั้งความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้จัดกิจกรรม Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2562 เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด และจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายหลังการใช้งาน เพื่อความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละออง เชื้อโรค สร้างความสามัคคี เป็นการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กรและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาภูมิสถาปัตย์สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ในพื้นที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าอาศัย และปลอดภัย

Read 79 times Last modified on Wednesday, 09 January 2019 11:14