Thursday, 16 August 2018 14:29

About

888

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นคุณภาพการบริการ ความทันสมัย พร้อมคุณภาพการรักษาของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เพื่อให้เป็นทางเลือกของชาวไทยในจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และสปป.ลาว
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ คือ ศูนย์สลายนิ่ว ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4D และเครื่อง EST (Exercise Stress Test เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายหรือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังเดินบนสายพาน) มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วย 7 ห้อง เตียงสำหรับผู้ป่วยใน 60 เตียง ซึ่งให้บริการทั้งลูกค้าจาก สปป.ลาว และลูกค้าชาวไทย
    โดยบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าทั่วไปทั้ง กลุ่มลูกค้าจาก สปป.ลาว และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ และกลุ่มลูกค้าไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพการรักษา เพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการรักษาและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ให้ทันสมัย
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ มีการพัฒนาบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง” สนับสนุนด้วยพันธกิจ มุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการทุกเชื้อชาติ ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความประทับใจ ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐานบนพื้นฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักจริยธรรมวิชาชีพ ให้บริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักที่ว่า “การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และมีค่านิยมองค์กรซึ่งเสมือนวัฒนธรรมของเรา คือ พัฒนาคุณภาพบริการ บริหารความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ”
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป “บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง”

Vision
    เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

Mission
    - มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
    - พัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง
    - มุ่งการทำงานเป็นทีม
    - บริหารแบบมีส่วนร่วม
    - ยึดหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
    - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Core Value
    Core Value (ค่านิยมหลัก) ของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล คือ " MUKINTER "
    M : Management by Fact (การบริหารจัดการ บนพื้นฐานของความจริง)
    U : Unity (ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
    K : Knowledge (ความรู้ ความสามารถ)
    I : Innovation (การพัฒนา ปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอ)
    N : Network (เครือข่ายในการพัฒนางาน และการดูแลผู้ป่วย)
    T : Team (การทำงานเป็นทีม)
    E : Excellence (ความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริการและบริหาร)
    R : Respect (การให้เกียรติซึ่งกันและกัน)

 

 

 

Read 8215 times Last modified on Saturday, 23 November 2019 14:11

Please publish modules in offcanvas position.